Bogenšperk (dvor, dvorec)
Wagensperg

16. stoletje

Na prvo omembo rodbine Wagen (ne pa še izrecno dvorca) naletimo leta 1463 (po Valvasorju pa že leto prej), ko se omenja Balthasar - Boltežar Wagen. Leta 1477 je kot lastnik dvorca izpričan njegov sin Bertold. Nedvomno je torej, da je nastanek dvorca povezan z rodbino Wagen, ki je imela v tistem času posesti tudi na Štajerskem. Z ženitvo Balthasarja z Veroniko Lichtenberško so že konec 15. stoletja prišli tudi v posest bližnjega Lichtenberga in tako povezali obe gospostvi v skupno družinsko posest.
Sklepa se, da je dvorec pozidal Erazen Wagen nekje v času med hudim potresom leta 1511 (ki je med drugim močno poškodoval tudi Lichtenberg) in njegovo smrtjo leta 1522.
Prva izrecna omemba Bogenšperka izvira iz leta 1533, ko se omenja grajski oskrbnik Jurij Benčič - Jorg Wentschitsch phleger zu Wagensperg. Naslednja je iz leta 1544, ko se omenja Hans Wagen zu Wagensperg.
Zadnji od sinov Krištofa Wagna, Jurij, je leta 1627 nameraval dvorec prepustiti avguštincem, kjer je tedaj bolehen prebival, vendar ni šlo vse po njegovi volji. Zaradi dolgov ga je po njegovi smrti leta 1630 dobil najprej njegov glavni upnik Horacij Carminelli, potlej pa so se zvrstili na njem še Krištof Gottschedt in Jurij Kheysell, ki mu je sledil sin Franc Albreht Kajzel. Od njega sta staro lihtenberško in bogenšpersko posest 27. septembra leta 1672 odkupila Janez Vajkard Valvasor in njegova žena, vendar je moral historiograf zaradi dolgov, ki si jih je bil nakopal zlasti z izdajo svoje Slave vojvodine Kranjske, obe gospostvi že leta 1692 prodati. Sledijo lastniki Janez Andrej pl. Gandini, za njim njegova hči Marija Frančiška Ivana por. Höffern, od leta 1774 naprej Mihael Skubej, leta 1791 Janez Štefan Wogathay, leta 1853 Weriand knez Windischgrätz, ki so ostali lastniki do konca druge svetovne vojne. Med vojno je bila v njem okupatorska postojanka. Med leti 1949 do 1964 so na njem prebivali jezuiti, po letu 1972 so ga pričeli obnavljati, nakar so ga postopno preuredili v muzejsko stavbo z gostiščem.

V povezavi z Bogenšperkom vselej omenjamo J. V. Valvasorja. Med njegovo najpomembnejše delo štejemo Slavo vojdovine Kranjske, ki je izšla leta 1689 v Nürnbergu. Valvasor je imel tudi bogato knjižnico, ki pa jo je leta 1692 ob svojem finančnem prodadu prodal zagrebškim jezuitom. Istega leta je prodal tudi grad in se napotil v Krško kjer je leta 1693 umrl.

Danes nam grad ponuja vpogled v življenje in delo Janeza Vajkarda Valvasorja, na gradu pa je urejenih še nekaj tematsko obarvanih razstav in sob, ki pa žal ne ponazarjajo obdobje Valvasorjevega bivanja. Na gradu se prirejajo tudi poroke, ki so tukaj prav gotovo nekaj posebnega. Naj omenim še nekaj zbirk in tematskih sob v gradu: "čarovniška" soba, "Poročna" soba, "Lovska" soba, "Noše", Geološka zbirka, Geodetska zbirka itd.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v osrednji Sloveniji - II. Dolenjska (Med Bogenšperkom in Mokricami), Viharnik, Ljubljana, 2001, ISBN 961-6057-28-6
Javni zavod Bogenšperk: "Bogenšperk - Dobrodošli na Gradu", brošura
Stopar, Ivan, Dr.: "Gradovi na Slovenskem", Cankarjeva založba, 1987, ISBN 86-361-0280-4
Otorepec Božo: Bogenšperk / 70. zvezek zbirke vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, Zavod za spomeniško varstvo Slovenije, Ljubljana, 1976, ISBN /
Kontaktni podatki:
Javni zavod Bogenšperk
Tomazinova ulica 2
1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: 01 898 78 67, 01 898 76 64 ali 041 703 992
e-mail: bogensperk@siol.net
Spletne povezave:
http://www.bogensperk.si
Bogenšperk Castle: Valvasor collection
Prireditve:
Koncerti klasične glasbe, pevski zbori, letne Valvasorjeve viteške igre v sklopu srednjeveškega dneva vsako prvo nedeljo v septembru (menda jih ne prirejajo več).
GPS koordinate:
N 46° 1.419' E 14° 51.433'

nazaj

Pogled na dvorec iz zahodne smeri ob vhodni ograji
Pogled na levo od vhoda v grad
Dvoriščne arkade zahodnega (vhodnega) in severnega trakta
Vzhodni trakt z urnim stolpičem, vodnjakom v veži in gostinskem obratom "Krčma"
Arkade v prvem nadstropju severnega trakta, ki je obokan in poslikan
Terasa v prvnem nadstropju nad vhodom v grad
Balkon točno nad glavnim vhodom v grad
Pogled iz atrija proti jugovzhodu
Stolp, ki je bil včasih višji za nadstropje (po nekaterih trditvah pa za dva)
Stolp, Valvasor je zapisal, da je v njega rada udarjala strela
Pogled na grad iz jugovzhodne strani
Zahodna fasada
Še en pogled proti glavnemu vhodu v grad, vidni so strelovodi, ki pričajo o tem, da strela tukaj še rada udarja
Pogled na severno steno gradu
Veža v prvnem nadstropju pred vhodnimi vrati v poročno dvorano
Poročna dvorana, v ozadju je viden Valvasorjev grb
"čarovniška" soba, vraževerje po ljudskem izročilu
Tako imenovana "poročna" soba
Valvasorjeva delovna soba v kateri se nahajajo štiri marmorni stebri
Tiskalnica s stiskalnico, lesen strop je še ohranjen
Valvasorjeva delovna miza (ni original)
"Slava vojvodine Kranjske" (original) in Valvasorjeva knjiga deželnih grbov (replika)
Pogled na kamnito strukturo za gradom, ki prikazuje dejstvo, da je grad zgrajen na skalnati površini, ki služi kot upora proti morebitnim potresom
Almanachova risba Bogenšperka (2. polovica 17. stoletja)
Bogenšperk v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske, XI. knjiga, str. 620 (izšla l. 1689)
A. Trost, Bogenšperk na bakrorezu v Valvasorjevi Topografiji
Grbi vzidani na grajskem dvorišču: novi grb Wagnov (Krištof I.) iz leta 1558 (levo) in grb Liechtenberških (-steinskih?) s priklesanim grbom Wagnov (desno)
Nagrobnik Erazma Wagna, umrlega leta 1522 (ž. c. Šmartno pri Litiji)
Nagrobnik velenjskega gospoda Hansa Wagna Wagenšperskega, umrlega leta 1553 (vzidan v podružnici Matere Božje v Velenju)
Bogenšperk na stari razglednici (1908)
M. Greischer: J. V. Valvasor, bakrorez


nazaj