Podgrad pri Vranskem (dvor, dvorec Puštal)
Burgstall

17. stoletje

Današnja graščina je naslednica dvora, ki se omenja v 14. in 15. stoletju, vendar pa je Oton Kunšperski s Stopnika že leta 1257 podelil gornjegrajskemu samostanu dve posestvi pri vasi villa Purch. Beseda villa pomeni vas ali dvor, beseda Purch pa grad. Leta 1341 se omenja hof zu Purch pei Vrench - pri Vranskem. Gornjegrajski samostan, ki je imel tu svoja posestva, podrejena uradu v Vologu, ga je tedaj podelil Rudolfu Vajstu, leta 1376 pa ga je dobil v zajem njegov sin Rudlein. Takrat se dvor prvič omenja kot Podgrad. Beseda pomeni isto kot nemški Burgstall in izpričuje staro utrdbeno kontinuiteto lokacije. Gre za dvor, ki se nato leta 1426 v gornjegrajskem urbarju omenja kot Curia zu Podgor, leta 1431 pa kot hoff Podgradt in Vranczker pharr. Leta 1436 in leta 1456 se omenjajo posestva, ki jih je imel Gašper Vajst v bližini Vranskega v zajmu od celjskih grofov in pozneje od deželnega kneza, vendar med njimi ni Podgrada, pač pa je Eberhard Pauer z Iga leta 1432 zamenjal svoj gornjegrajski fevdni dvor Podgrad za neke druge posesti, nakar ga je dobil v zajem Mihael Weltz. Leta 1483 je posedoval dvor Andrej Freisteiner s svojo ženo Magdaleno. Leta 1536 je ljubljanski škof Krištof Ravbar, gospodar Gornjega gradu, zamenjal dvor pri Vranskem, ki leži pod taborno kapelo sv. Hieronima - den Hof zu Fraintzkh vnndter sanndt Iheronimus thaber Cappeln, gelegen, ki je bil pred časom v posesti nekega Goloba, s svojim svakom Friderikom Rebrškim (von Rechberg), ki je bil takrat gornjegrajski oskrbnik, za dve kmetiji. Leta 1542 je bil dvor ocenjen na 50 funtov vrednosti - Geschatz purgstall, so yetzo ganz ödt vnd nichts peilhe hat 50 Pfd. dl., njegovo deželno sodišče pa na 220 funtov. Dvor je bil torej tedaj že hudo opustel.
Leta 1652 je J.F. grof Schrottenbach prodal plemiško prebivališče - Edl Sitz Purgstall Joh. Karlu Sandbauerju, pozneje poplemenitenemu v. Samburg. Njegovi nadaljnji lastniki so bili: leta 1681 njegova hčerka Suzana Aptaltrer, leta 1726 njena hči Marija A. Strassberška, leta 1737 njej nečak J. L. pl. Hohenwart, leta 1781 Maksimilijana pl. Renzenberg, rojena pl. Brandenau, leta 1792 Peter F. Hillebrand in za njim njegova vdova Jožefa, vnovič poročena Perše, leta 1801 Cecilija Talničer, leta 1807 Marija, ovdovela Skubic in znova poročena Pečak, za njo Jožef in nato njegov brat Franc Skubic, leta 1827 Matija Perko, nato njegov sin Anton Vincenc Perko, ki je posestvo leta 1846 prodal Nepomuku Gustavu baronu Wittenbachu, Wittenbachovi nasledniki do leta 1916, nato Peter Majduč, ki je posedoval graščino do zadnje vojne. Takoj po okupaciji so grajsko stavbo, ki so jo prav takrat prezidavali, Nemci zaplenili. Do začetka 90. let so bila v njej še stanovanja.

Dvorec trenutno ni naseljen, nekateri njegovi prostori pa so namensko urejeni, v rabi so tudi kletni prostori. Kar verjetno še najbolj privabi ljudi k dvorcu je izvir potoka, ki izvira iz podzemne jame in večstoletna lipa na dvorišču.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Spodnja Savinjska dolina", Založna Park, Ljubljana, 1992
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
/
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 14.767' E 14° 56.450'

nazaj

Dvorec je pozidan na talni ploskvi, ki ima obliko črke L in izvira v današnji obliki iz začetka 19. stoletja
Stavba je dvonadstropna, tlorisno razgibana, krita s strmo streho
Najbrž šele na začetku 19. stoletja so k tej prvotni stavbi pravokotno prislonili na zahodni strani nov stanovanjski trakt, obenem pa so prilagodili arhitekturne člene novemu okusu in tako stavbo oblikovno poenotili
Okna imajo v nadstropjih klasicistična trikotna profilirana čela, počivajoča na konzolah
Klasicističen rustični vhodni portal, ki drži v obokano vežo
Ostanki zidovja ob severo-zahodnem traktu; dvomim, da gre za ostanke temeljev pravokotnega stolpiča, ker I. Stopar navaja, da sta stolpiča stala na vzhodni ožji strani
Stena severo-zahodnega trakta
Stena severo-vzhodnega trakta
Jugo-vzhodna stena severo-vzhodnega trakta
V pritličju se je ohranilo okence z okvirom iz peščenjaka s posnetimi robovi, ki okvirno datira v 16. stoletje, verjetno v njegovo drugo polovico, ko je bilo potrebno s pričo opustelosti starega dvora stavbo povsem na novo pozidati
Kletni prostori v starem delu pritličja imajo še edini oboke
Opazna je skalna osnova na kateri je bil dvorec zgrajen
Veža v zahodnem traktu je prav tako obokana
Ob dvorcu stoji zidano baročno gospodarsko poslopje, obdajajo pa ga ostanki parka s številnimi drevesi, a brez eksotov.
Sredi dvorišča stoji večstoletna lipa
Ob dvorcu iz podzemne jame izvira potok Pograjščica
Dvorec Podgrad na kolorirani litografiji iz Stare Kaiserjeve suite, okoli leta 1830


nazaj